Trygg oppvekst

Alle barn og unge har rett til å bo i et støttende, beskyttende og omsorgsfullt miljø som lar dem nå sitt fulle potensial. Barn som får mangelfull eller ingen omsorg fra sine foreldre, er spesielt utsatt for å frarøves et slikt omsorgsfullt oppvekstmiljø. 

Norsk Nødhjelp arbeider helhetlig i lokalsamfunn, og i familier med individuelt tilpasset støtte for å styrke deres omsorgsevne og økonomi. Vi styrker lokale partnerorganisasjoner som tar en aktiv del i arbeidet med å utvikle gode omsorgsordninger for barn i alternativ omsorg og støtter drift av velfungerende barnehjem av god kvalitet. Samtidig fokuserer vi på forebyggende arbeid, familieveiledning og kvinners rettigheter, slik at flere barn kan vokse opp i sine familier. Vi støtter også våre partnerorganisasjoners innsats med å jobbe aktivt inn mot lokale myndigheter for å reformere og forbedre barnevernet og beskytte barn.

Norsk Nødhjelp jobber for:

  • At barn uten foreldreomsorg skal få beskyttelse og omsorg i tråd med FNs retningslinjer for alternativ omsorg og får sine rettigheter oppfylt.
  • Å styrke familier, spesielt kvinner, og kvinner som er aleneforsørgere, slik at de har nødvendige ressurser for å yte god omsorg og gi barna sine en trygg oppvekst.
  • Fattigdomsbekjempelse og støtte til familier i form av kontantytelser, medisinsk hjelp, klær, mat og annet utstyr som gjør at barn og foreldre får dekket sine grunnleggende behov.
  • Å styrke lokale partnerorganisasjoners kapasitet til å jobbe helhetlig for barns rettigheter og fremme implementeringen av FNs resolusjon for barns rettigheter som fokuserer på barn uten foreldreomsorg (2019).

Norsk Nødhjelp støtter to barnehjem, Napastaaheimen i Kenya og Samaritan Village i Tanzania. Her sørger vi for å skape gode hjem for barna, med så lite institusjonspreg som mulig. Vi sørger for å ha trygge og omsorgsfulle voksne, næringsrik mat, god oppfølging til barn som har opplevd mye vondt i fortiden, og en god skolegang der de har god oppfølging. Målet er å skape trygge mennesker som skal klare seg selv i voksenlivet.

Der det er mulig, og til barnets beste, jobbes det alltid med å gjenforene barn med familie, slektninger og lokalsamfunn. Våre partnere tar også del i arbeidet med å forbedre barnevernet, bygge ned institusjonell omsorg og skifte fokus til familiebasert omsorg. 

Våre partnerorganisasjoner arbeider i tillegg i sitt lokalsamfunn, i samarbeid med sosiale myndigheter. Vi er i flere tilfeller i familier og arbeider for at barna skal få det godt der de bor, vi kan være rådgivere og veiledere for foreldre/foresatte, og vi fungerer som beredskapshjem for barn som trenger et trygt sted å være midlertidig.

Alle barna i vår omsorg får skolegang og tett oppfølging for å lykkes med å finne en passende yrkeskarriere. Noen velger universitetsutdanning, mens andre velger en karriere innen yrkesfag.

Her kan du lese mer.

Vårt barnehjem i Kenya: Napastaaheimen

Vårt barnehjem i Tanzania: Samaritan Village

 

 

Powered by Cornerstone